Strona główna
---------------------------- DIAK
---------------------------- POAK-i
---------------------------- Statut + Hymn + LOGO
---------------------------- Kalendarium
---------------------------- kierunki działania AK
---------------------------- KONKURS PIEŚNI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ "Kocham moją Ojczyznę"
---------------------------- Formacja - mat ----------------------------
Galeria
---------------------------- Archiwum
---------------------------- Polecamy linki
---------------------------- Kontakt / BANK
---------------------------- Pielgrzymka Rowerowa
---------------------------- REGATY
---------------------------- KONKURS BIBLIJNY
---------------------------- KONKURS PLASTYCZNY
---------------------------- ak.wycieczka@o2.pl
----------------------------
----------------------------
---


Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej


Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Prezes Zarządu DIAK                Jerzy Skórkiewicz      - POAK NSJ Radom

Wiceprezes Zarządu DIAK        Teresa Połeć              - POAK Św. Stefana Radom

Wiceprezes Zarządu DIAK        Robert Telus              - POAK Św.Bartłomieja Opoczno

Sekretarz Zarządu DIAK           Helena Żółtkiewicz    - POAK Opatrzności Bożej Radom 

Skarbnik Zarządu DIAK             Dariusz Sajak             - POAK Św. Stefana Radom

Członek Zarządu DIAK             Dorota Jeż                 - POAK Św. Stefana Radom

Członek Zarządu DIAK             Janusz Bielecki           - POAK Piotra i Pawła Gowarczów

Członek Zarządu DIAK             Juliusz Monkosa          - POAK Św. Barbary Pionki

Członek Zarządu DIAK             Jerzy Siwek                 - POAK Św. Rafała Radom
Diecezjalny Asystent Kościelny       ks.dr Andrzej Jędrzejewski

Diecezjalny Asystent Kościelny       ks. Grzegorz WójcikCzłonkowie Komisji Rewizyjnej:

Pani Teresa Wolska
Pani Grażyna Kupidura
Pani Barbara Zarychta
Pan Stefan Wójcik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DIECEZJALNEGO INSTYTUTU
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin pracy Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej zwanego dalej Zarządem określa zakres i tryb pracy Zarządu, tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz sposób reprezentacji Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej (AKDR) przez Zarząd.
2. Zarząd działa na podstawie Statutu Akcji Katolickiej w Polsce (tekst jednolity z 2010r.), zwanego dalej Statutem, oraz niniejszego Regulaminu pracy Zarządu.
3. Zarząd DIAK jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym, realizującym funkcje kierownicze i zarządzające określone w statucie.
4. Siedzibą Zarządu jest miasto Radom.

§ 2
Zarząd kieruje całokształtem działalności AKDR w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady DIAK, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Radą.

§ 3
1. Zarząd wybierany jest przez Radę DIAK w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów zgodnie z art. 27 Statutu.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Radę DIAK.
3. Zarząd składa się z dziewięciu osób: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza oraz czterech członków.
4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, utraty członkostwa w Akcji Katolickiej oraz w przypadku odwołania przez Radę DIAK.
5. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn, uzupełnienie składu o maksymalnie dwóch członków Zarządu , może nastąpić w drodze kooptacji na podstawie wniosku Prezesa Zarządu. Kooptacja następuje na podstawie uchwały Zarządu.
6. Członkowie Zarządu za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia .

§ 4
Zarząd do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro, którym kieruje Dyrektor.

§ 5
Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach nie wymagających zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa, stowarzyszenie może reprezentować wiceprezes, bądź inny członek Zarządu, upoważniony przez Prezesa.

§ 6
Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby DIAK.

II. ZADANIA ZARZĄDU

§ 7
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Kierowanie pracami stowarzyszenia między zebraniami Rady DIAK i realizacja jego celów
2. Wykonywanie uchwał Rady DIAK
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami DIAK
5. Reprezentowanie interesów na zewnątrz
6. Opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów, dla Rady DIAK
7. Podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych, niezbędnych do prawidłowej statutowej działalności stowarzyszenia.
8. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
9. Zwoływanie Rady DIAK i przygotowywanie na nie wniosków.
10. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na zebraniu Rady DIAK.
11. Opracowywanie projektu rocznego planu pracy i budżetu do uchwalenia przez Radę DIAK.
12. Przyjmowanie w poczet i skreślanie z listy członków stowarzyszenia.
13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
14. Przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem na dofinansowanie, składanym na podstawie odpowiednich przepisów.
15. Powoływanie doraźnych zespołów i grup roboczych oraz określenie ich zadań.
16. Zapraszanie gości na zebranie Rady DIAK
17. Przygotowywanie organizacyjne Rady DIAK
18. Przygotowywanie niezbędnych materiałów i projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Rady DIAK, w szczególności opracowania regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
19. Proponowanie kandydatów do władz stowarzyszenia w wyborach uzupełniających
20. Udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.
21. Wybór banku do obsługi finansowej.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 8

Do obowiązków Prezesa Zarządu DIAK należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2. Zwoływanie zebrań Zarządu
3. Rozstrzyganie w razie równości głosów na posiedzeniach Zarządu przy podejmowaniu decyzji
4. Określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu
5. Kierowanie pracami Zarządu
6. Wyznaczanie, ocenianie i rozliczanie wykonania zadań przez poszczególnych członków Zarządu
7. Koordynacja pracy członków Zarządu
8. Współdziałanie z Wiceprezesem, Sekretarzem i Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji oraz sprawozdawczości.
9. Podpisywanie zawieranych umów, porozumień oraz pism i wystąpień w imieniu DIAK.
10. Przygotowywanie projektów porządku zebrań Zarządu,
11. Podejmowanie wiążących decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki i informowanie o nich Zarząd na najbliższym zebraniu
12. Podpisywanie uchwał Zarządu, pism i dokumentów stowarzyszenia
13. Informowanie bieżące członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o zagadnieniach związanych z działalnością DIAK
14. Udzielanie referencji osobom lub firmom współpracującym ze stowarzyszeniem.

Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu DIAK należy:
1. Kierowanie merytoryczną działalnością DIAK
2. Koordynowanie pracy członków Zarządu i reprezentowanie towarzyszenia razem
z Prezesem Zarządu lub w czasie jego nieobecności.
3. Przygotowywanie analiz, tez, materiałów i opracowań merytorycznych przed wystąpieniami publicznymi, wywiadami i innymi formami kontaktu z mediami,
4. Nadzór nad realizowanymi projektami i zadaniami.
5. Współdziałanie z Prezesem i Sekretarzem i Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji oraz sprawozdawczości
6. Nadzór nad przygotowaniem posiedzenia Rady ( lub zebrań organizowanych z inicjatywa Rady) pod względem logistycznym ( przygotowanie i uprzątnięcie Sali, zapewnienie środków audiowizualnych, zawiadamianie członków stowarzyszenia itp.).

Do obowiązków Skarbnika Zarządu DIAK należy:
1. Przyjmowanie wpłat członków z tytułu wpisowego i składek członkowskich oraz innych wpłat wystawiając każdorazowo dowód wpłaty „Kp”, które traktuje jako druki ścisłego zarachowania, prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów i wydatków DIAK,
2. Kontrolowanie terminowości opłacania składek i nadzorowanie wykorzystania dotacji celowych dla DIAK.
3. Sporządzanie sprawozdań bieżących i rocznych i przedkładanie ich Zarządowi oraz po zaakceptowaniu przez Zarząd – Radzie DIAK
4. Redagowanie i wysyłanie wezwania o zapłatę zaległych składek członkowskich i innych opłat,
5.Współdziałanie z Prezesem i Wiceprezesem w zakresie opracowywania projektu budżetu
i jego realizacji oraz sprawozdawczości,
6. Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa DIAK.

Do obowiązków Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.Prowadzenie dokumentacji posiedzeń Zarządu.
2. Przygotowywanie wniosków i propozycji uchwał na obrady zebrań Zarządu.
3. Kontrola zgodności treści i sposobu podejmowania uchwał i postanowień Zarządu ze statutem Akcji Katolickiej oraz regulaminem Zarządu
4. Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z pracy DIAK i przedkładanie ich Zarządowi.
5. Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa DIAK

Do obowiązków Członka Zarządu należy:
1. Wspieranie Zarządu DIAK w jego działaniach.
2. Wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Zarząd

Obowiązkiem wszystkich członków Zarządu jest uczestniczenie w zebraniach i pracach Zarządu oraz aktywne tworzenie planów działalności DIAK, przygotowywanie materiałów merytorycznych na stronę internetową uczestniczenie - na zaproszenie Komisji Rewizyjnej – w posiedzeniach Komisji oraz udzielanie potrzebnych wyjaśnień względnie przedstawianie żądanych materiałów i dowodów.

IV. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 9

W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.

§ 10
1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu DIAK
2. Prezesa Zarządu w razie nieobecności zastępuje upoważniony Członek Zarządu, któremu
w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby, z głosem doradczym, zaproszone przez Prezesa lub na wniosek członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania.

§ 11
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez prezesa członek Zarządu:
- z własnej inicjatywy
- na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Osoba zwołująca posiedzenie Zarządu z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym zawiadamia członków Zarządu i osoby, o których mowa w §11 ust. 3 pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, określając termin, godzinę, miejsce oraz tematykę obrad.
4. Zawiadomieni (zaproszeni) członkowie osobiście uczestniczą w posiedzeniu.
5. W przypadku potrzeby niezwłocznego zwołania posiedzenia Zarządu nie musi być zachowany termin , o którym jest mowa w ust.3.
6. Obradom Zarządu przewodniczy prezes lub wybrany członek Zarządu.
7. Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian
w porządku obrad może wystąpić każdy członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
§ 12
Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.

§ 13
1. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.
2. Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.


§ 14
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
1. Datę posiedzenia
2. Listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu Zarząd
3. Stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
5. Zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji
6. Wyniki głosowania.
Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole. Protokoły z posiedzeń Zarządu i podjęte uchwały podpisuje Prezes Zarządu (prowadzący zebranie) i protokolant (sekretarz Zarządu)
Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w Biurze DIAK.

§ 15
1. W razie sprzeczności interesów stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w tej części posiedzenia Zarządu, którego sprawa dotyczy.
3. Sprawy konfliktowe winna rozpatrzyć Rada DIAK.

§ 16
1. Zarząd do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia może stworzyć Biuro DIAK, którym kieruje Dyrektor Biura.
2. Zarząd ustanawia Dyrektora Biura.
3. Obowiązki Dyrektora Biura określa Prezes Zarządu.
4. Zarząd uchwala Regulamin Organizacyjny Biura Stowarzyszenia oraz Regulamin pracy Biura.
5. Zarząd udziela Dyrektorowi Biura pełnomocnictwa ogólnego i finansowego do określonej wysokości oraz prowadzenia spraw bieżących DIAK.

§ 17
Procedura składania wniosków, skarg i próśb do Zarządu:
1. Wnioski, prośby i skargi składane są w formie pisemnej do Zarządu.
2. Zarząd winien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w ciągu miesiąca
od wpłynięcia wniosku, skargi lub prośby.

§ 18
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
1. Regulamin Pracy Zarządu DIAK zatwierdza Rada DIAK
2. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia go przez Radę DIAK


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
kadencji 2009 - 2014
więcej >>
Prezes Zarządu DIAK                Jerzy Skórkiewicz      -POAK NSJ Radom

Wiceprezes Zarządu DIAK        Marek Pastuszka        -POAK NSJ Starachowice

Wiceprezes Zarządu DIAK        Robert Telus              -POAK Św.Bartłomieja Opoczno

Sekretarz Zarządu DIAK           Helena Żółtkiewicz    -POAK Opatrzności Bożej Radom 

Skarbnik Zarządu DIAK             Danuta Urbańczyk      -POAK opieki NMP Radom

Członek Zarządu DIAK             Janusz Bielecki           -POAK Piotra i Pawła Gowarczów

Członek Zarządu DIAK             Teresa Kopczyńska      -POAK Św. Macieja Klwów

Członek Zarządu DIAK             Stanisław Parzelski      -POAK Św. Brata Alberta Radom

Członek Zarządu DIAK             Jerzy Siwek                 -POAK Św. Rafała Radom
Diecezjalny Asystent Kościelny       ks.dr Andrzej Jędrzejewski

Diecezjalny Asystent Kościelny       ks. Grzegorz WójcikCzłonkowie Komisji Rewizyjnej:

Pani Beata Tworek
Pani Anna Gałczyńska
Pan Krzysztof Wojewódka
Pan Waldemar Gołdziński
Pan Sławomir Szymczyk-----------------------------------------------------------------------------------------------
Panel administracyjny
© 2007 by Marcin Jędrzejewski
Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting ']' in /home/akytjtao/www/count.php on line 243