Strona główna
---------------------------- DIAK
---------------------------- POAK-i
---------------------------- Statut + Hymn + LOGO
---------------------------- Kalendarium
---------------------------- kierunki działania AK
---------------------------- KONKURS PIEŚNI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ "Kocham moją Ojczyznę"
---------------------------- Formacja - mat ----------------------------
Galeria
---------------------------- Archiwum
---------------------------- Polecamy linki
---------------------------- Kontakt / BANK
---------------------------- Pielgrzymka Rowerowa
---------------------------- REGATY
---------------------------- KONKURS BIBLIJNY
---------------------------- KONKURS PLASTYCZNY
---------------------------- ak.wycieczka@o2.pl
----------------------------
----------------------------
---

REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH
„ak.wycieczka”

więcej >>

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami cyklu wypraw rowerowych pod nazwą „ak.wycieczka” jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

2. Organizatorzy opracowują trasę wycieczki.

3. Uczestników prowadzi trasą wycieczki przewodnik wyznaczony przez organizatorów. Za „trasę wycieczki” rozumie się drogę pokonywaną przez uczestników od startu w miejscu zbiórki, do punktu określonego przez organizatorów jako docelowy (koniec wycieczki).

§ 2. Cele
1. Rowerowe wyprawy „ak.wycieczka” mają na celu aktywizację lokalnej społeczności, wyrobienie u uczestników nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu w duchu chrześcijańskim, integrację miłośników jazdy na dwóch kółkach, doskonalenie techniki jazdy rowerem w różnych warunkach terenowych, ukazanie uczestnikom walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu radomskiego, krzewienie wartości chrześcijańskich.


§ 3. Warunki uczestnictwa

1. By wziąć udział w wyprawie należy zgłosić chęć swojego uczestnictwa pod adresem ak.wycieczka@o2.pl przynajmniej 2 dni przed wyjazdem, np. gdy wyjeżdżamy w niedzielę, potwierdzenie należy przysłać do piątku.
2. Pobrać i wydrukować ze strony internetowej kupon uczestnictwa. Wypełniony kupon uczestnik składa w dniu wyjazdu na miejscu zbiórki.

3. Na jednym kuponie można dokonać zgłoszenia tylko jednej osoby.

4. Złożenie przez uczestnika wypełnionego kuponu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację warunków uczestnictwa w imprezie „ak.wycieczka”
5. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wycieczek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce. Uczestnicy biorą udział w wyprawach na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie zaistniałe szkody. Przez wypełnienie kuponu zgłoszeniowego i przekazanie go Organizatorom uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatorów w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczkami. Złożenie wypełnionego kuponu jest jednoczesnym zobowiązaniem uczestnika, że w razie wypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów. Jest także zobowiązaniem się do przestrzegania zarządzeń porządkowych oraz warunków regulaminu „ak.wycieczka”.

6. Uczestnikami ak.wycieczki mogą być osoby nieletnie według następujących zasad:
- do lat 15 pod opieką osoby dorosłej
- 16 - 18 lat na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów

7. Wszelkie koszty związane z wycieczką ( naczynia jednorazowe, kiełbaski, pieczywo, węgiel drzewny, koszty związane z pobytem na pikniku) rozdzielamy na wszystkich uczestników wycieczki po równo.

8. Podczas poruszania się po drogach publicznych, uczestników obowiązuje znajomość i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

9. Uczestnik wycieczki zobowiązuje się jechać rowerem sprawnym i wyposażonym zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego.

10. Organizatorzy zalecają uczestnikom jazdę w kaskach.

11. Każdy uczestnik powinien znać trasę wycieczki i mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

12. O zmęczeniu, złym samopoczuciu lub innych dolegliwościach należy powiadomić osobę prowadząca wycieczkę.

13. Uczestnikom wycieczki zabrania się: wyprzedzania prowadzącego wycieczkę, oddalania się od grupy bez zgłaszania tego prowadzącemu wyprawę; jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym pojazdom; spożywania alkoholu i środków odurzających; nagłego wyprzedzania, zawracania, rozpędzania roweru; przewożenia napojów w opakowaniach szklanych.


§ 5. Postanowienie końcowe
1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w wycieczce odbywającej się w ramach cyklu „ak.wycieczka”...

Vademecum uczestnika ak.wycieczka
więcej >>

1. Trasę naszych wycieczek stanowi jezdnia, trakt leśny, ścieżki rowerowe i piesze.
2. Spotykamy się 15 min przed wyjazdem w umówionym miejscu.
3. Tempo którym się poruszamy wynosi około 10-15 km/godz.
4. Możliwy jest podział na grupy bardziej i mniej zaawansowane.
5. Zachowujemy bezpieczną odległość ok. 3 m od siebie.
6. Prowadzący ostrzega uczestników przed nadjeżdżającym pojazdem:
- pojedynczy sygnał gwizdka oznacza pojazd nadjeżdżający
z naprzeciwka
- podwójny sygnał gwizdka oznacza pojazd nadjeżdżający z tyłu.
7. Zalecamy zabrać ze sobą zapasowe dętki, łatki, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy (zalecany kask), kamizelka odblaskowa, napoje.
8. Podczas wyprawy możemy uczestniczyć we Mszy Świętej lub odwiedzać miejsca kultu religijnego. Należy więc wziąć pod uwagę strój i wygląd zewnętrzny.
9. Podczas pikniku zwracamy szczególną uwagę by nie zaprószyć ognia i zostawić po sobie należyty porządek.
10.Staramy się być dla siebie mili, życzliwi i pomocni.
11.W razie niesprzyjających prognoz pogodowych organizatorzy mogą odwołać wycieczkę na przykład za pomocą e-maila lub SMS-a.


...

KODEKS DROGOWY (częściowy)
więcej >>

DZIAŁ II
Rozdział 3. Ruch pojazdów
Oddział 10
Ruch pojazdów w kolumnie
Art. 32.
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1. samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
2. rowerów jednośladowych - 15;
3. pozostałych pojazdów - 5.
2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
3. (uchylony).
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
Oddział 11
Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
Art. 33.
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
a. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
b. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
a. wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
b. zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
b. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Wyszukane dla ak.wycieczka@o2.pl...

Kupon uczestnictwa: wydrukuj i wypełnij

więcej >>

______________________________________________________________________________

ak.wycieczka@o2.pl            dnia.....................

Imię i nazwisko............................................................................

Numer telefonu.............................numer ICE..................................

Adres e-mail................................................................................

Adres kontaktowy.........................................................................

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin imprezy „ak.wycieczka” oraz zobowiązuję się go przestrzegać.

Tak, jestem osobą pełnoletnią*

Nie jestem osobą pełnoletnią*, w związku z czym załączam pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów na udział w dzisiejszej „ak.wycieczce”.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo: mojej córki/mojego syna

...............................................................................................................

w wycieczce rowerowej w dniu …………………….

* niepotrzebne skreślić

czytelny podpis ………………………………………………………
Pomysłodawcą i patronem wycieczki jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej.


_______________________________________________________________________________


Jeżdżą z nami :)agencja reklamowa


piekarnia
nasz patron medialny
nasz patron medialnynasz patron medialny

BIKELET-komis/serwis rowerowy Radom ul. Kielecka 20


RS SPORT-     sklep/serwis rowerowy
SŁAWEX-     sklep/serwis rowerowy/


dołączyliśmy do akcji
korek dla Martynki------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                 ak.wycieczki 2015

w Roku Życia Konsekrowanego odwiedzimy
wspólnoty zakonne w naszej diecezji.                    Zapraszamy do udziału wszystkich, miłośników jazdy na rowerze.
     
     Z wizytą u cystersów
13 czerwca Akcja Katolicka zaplanowała wycieczkę rowerową do opactwa cystersów w Wąchocku. Trasa liczy około 40 km. Zbiórka o 8.45 na dworcu PKP (wejście główne). Powrót ok. 17.00. Dla osób mniej zaprawionych istnieje możliwość przebycia części trasy pociągiem (do Skarżyska-Kamiennej) – cena biletu to ok.12 zł. Swój udział w „ak.wycieczce” należy wcześniej zgłosić pod numerem telefonu 509 231 943 lub wysyłając e-mail: ak.wycieczka@o2.pl. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na: ak.radom.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego wyjazdu.
Wyprawa będzie też jednocześnie ostatnim sprawdzianem naszej kondycji przed Ogólnopolską Pielgrzymką Rowerową na Jasną Górę. Grupa organizowana przez radomską Akcję Katolicką wyruszy na pielgrzymi szlak 8 lipca.
Klasztor w Wąchocku jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce; został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Nasza wycieczka będzie okazją do przekonania się, czy to wszystko, co słyszeliśmy o Wąchocku, rzeczywiście jest prawdą. :)*** wpisane 18 MAJA 2015
     Niezapomniana majówka


Życie Konsekrowane to piękny dar od Boga. My - członkowie Akcji Katolickiej w Roku Życia Konsekrowanego odwiedzamy wspólnoty zakonne naszej diecezji.
Drugą "ak.wycieczkę" zorganizowaliśmy do Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce.
16 maja kilkunastoosobowa grupa członków i sympatyków Akcji Katolickiej kilku radomskich parafialnych oddziałów, a także spora grupa z parafii Klwów i Rusinów odwiedziła Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce. Niektórzy przebyli trasę częściowo pociągiem, a bardziej wytrwali – w całości rowerami. Przy bramie zakonnej siostry powitały nas gromkimi brawami, nagradzając w ten sposób trud podróży.
Zostaliśmy zaproszeni na wspólny obiad do refektarza zakonnego. Po posiłku, wraz z siostrą Ewą - naszą wspaniałą przewodniczką - przeszliśmy do kaplicy. Siostra Ewa wyrażając radość z naszych odwiedzin przywitała nas słowami z listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka; "Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego".
Siostra przybliżyła nam postać Założyciela Zgromadzenia, bł. Honorata Koźmińskiego. Opowiedziała o historii powstania Domu Generalnego sięgającej do 1903 roku. Usłyszeliśmy o objawieniach Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, które dały początek ukrytemu życiu oraz apostolskiej służbie ludziom. Dowiedzieliśmy się o działalności Sióstr Służek w Kongo i Rwandzie. Siostra zachęciła nas do włączenia się w modlitewną wspólnotę SOS (Sercem Ogarnąć Serce) o trzeźwość narodu.
Po spotkaniu w kaplicy poszliśmy Drogą Krzyżową przez piękny park do budynku szkół prowadzonych przez Siostry Służki. Siostra Agata, Dyrektor szkoły, przybliżyła nam historię oraz charakter placówek, zarówno liceum ogólnokształcącego i gimnazjum jak i podstawówki. Ksiądz Zbigniew Niemirski wraz z panią redaktor Martą Deką z radomskiego "Gościa Niedzielnego", którzy nam towarzyszyli, zrobili pamiątkowe zdjęcie przy pięknej figurze św. Królowej Jadwigi, patronki szkół w Mariówce.
Kolejnym miejscem odwiedzin był "Promień" Dzieło Pomocy Chorym utworzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek w hołdzie Janowi Pawłowi II. Tu siostra Jola zapoznała nas z działalnością oraz ofertą ośrodka rehabilitacyjnego. Obejrzeliśmy kilka sal, w których ciało powraca do zdrowia, oraz kaplicę, gdzie leczone są dusze. Lekarstwem dla duszy, które my otrzymaliśmy było ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II. W podzięce zaśpiewaliśmy "Barkę".
Na zakończenie wizyty poszliśmy do ogrodu, gdzie przy figurze Niepokalanej z 1904 roku, postawionej jako wotum 50 - lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny, odśpiewaliśmy "majówkę" (Litanię Loretańską) oraz kilka pieśni maryjnych.
Prezes Akcji Katolickiej, pan Jerzy Skórkiewicz, wręczył siostrze Ewie na pamiątkę plakat wycieczkowy z podpisami wszystkich uczestników. Podziękowaliśmy za gościnę i za miło spędzony czas w Zgromadzeniu.
Z zapewnieniem o wzajemnej modlitwie, pożegnani przez siostrę przewodniczkę, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Radomia (już całą trasę na rowerach).
Przeżyliśmy kolejną wycieczkę i kolejny niesamowity dzień; dzień pełen wrażeń, relaksu, odpoczynku, a także uduchowienia i modlitwy.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnej "ak.wycieczce" 13 czerwca do Zakonu Cystersów w Wąchocku.

Beata Pawelec - POAK przy parafii św. Stefana w Radomiu.
radom.gosc.pl
sluzki.pl
Mariówka - 16 maja zapowiedź
więcej >>ROWEREM DO KLASZTORUkolejna ak.wycieczka w Roku Życia Konsekrowanego

więcej >>
Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na kolejną w tym roku wyprawę rowerową z cyklu ak.wycieczka.

Maj to miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Dlatego 16 maja odwiedzimy zgromadzenie Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce.

Wycieczkę częściowo odbędziemy pociągiem. Na miejsce planujemy dojechać ok. godz. 12.30. Na tę godzinę zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dojechać innymi środkami transportu lub rowerami z innych miejsc naszej diecezji. Na miejscu w atmosferze pikniku zapoznamy się bliżej z historią, duchowością, apostolatem zgromadzenia sióstr służek.


Tym razem spotykamy się na radomskim dworcu PKP. Pierwszą część wycieczki odbędziemy koleją (cena biletu 100 % ok. 9 zł + rower gratisJ) Do przejechania na rowerze tego dnia mamy ok. 50 km.


Wyprawa będzie też jednocześnie kolejnym sprawdzianem naszej kondycji przed Ogólnopolską Pielgrzymką Rowerową na Jasną Górę. Grupa organizowana przez radomską Akcję Katolicką wyruszy na pielgrzymi szlak 8 lipca.

Szczególnie gorąco zapraszamy księży asystentów i członków parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z okolic Mariówki: z Klwowa, Wierzbicy, Rusinowa, Gowarczowa i Zakrzewa. Zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Bardzo liczymy na Waszą obecność.

Skaryszew - 18 kwietnia 2015
więcej >>

Patroni medialni:
radioplus.com.pl


więcej >>

radom.gosc.pl


więcej >>

radomnews.pl

więcej >>

*** wpisane 24 kwietnia 2015


                     Ruszyli rowerem do klasztoru


W roku poświęconym życiu konsekrowanemu Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej i sympatycy – miłośnicy jazdy rowerem chcący poznać charyzmat i posługę osób, które poświęciły swe życie Bogu – wyruszyli 18 kwietnia do Skaryszewa gdzie swój Dom mają siostry Klaryski.
Rozpoczęli w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach. Po błogosławieństwie grupa blisko dwudziestu osób ruszyła, by po 11 kilometrach odpocząć w Bardzicach, gdzie w modrzewiowym parku stoi XVIII wieczny drewniany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przeniesiony w 1957 r. z Białobrzegów. Sam kościół przez wieki został zachowany bez zasadniczych przekształceń. Spotkaliśmy tu wieloletniego proboszcza ks. Eugeniusza Maja, który swoją posługą wniósł wiele w kształt obecnej parafii. Oczywiście nie zabrakło spotkania z obecnym księdzem proboszczem Edwardem Czechem i wikariuszem Pawłem Nowakiem. Po wysłuchaniu krótkiej historii i posileniu się bułkami ufundowanymi przez Piekarnię Fogiel i Fogiel ruszyliśmy do Skaryszewa.
W kościele parafialnym św. Jakuba powitała nas siostra ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Mówiła, że zgromadzenie to zostało założone przez Bł. Ks. Antoniego Rewere, który pragnął, by Siostry służyły Bogu i bliźnim w duchu Biedaczyny z Asyżu. Dziś siostry posługują przy kilkunastu parafiach w Polsce podejmując następujące zadania: katechizacja, praca w kancelarii, zakrystii oraz organistki, posługa ludziom chorym i starszym, prowadzenie domów rekolekcyjnych. Po wspólnej modlitwie Regina Celi udaliśmy się do Klasztoru Sióstr Klarysek.
Spotkanie pierwsze miało miejsce w kaplicy przyklasztornej przeznaczonej dla osób świeckich, którzy mogą uczestniczyć w sprawowanej Eucharystii dla sióstr będących za klauzurą. O historii Zakony opowiadała nam siostra Paulina – bardzo radosna i rozkochana w Panu Jezusie. Przybliżając postać św. Klary mówiła o trudnościach jakie napotykała na drodze swego powołania. Św. Klara chciała na wzór braci św. Franciszka służyć Bogu i Kościołowi. Wbrew rodzicom opuszcza dom i przyjmuje habit z rąk św. Franciszka. Później dołączą do niej jej dwie siostry, także matka zostanie przyjęta do Zakonu Klarysek. Św. Klara będzie jej ksienią /przełożoną/. W 1252 w noc Bożego Narodzenia ciężko chora Klara, nie mogąc uczestniczyć w uroczystości, ma wizję Pasterki z Kościoła św. Franciszka w Asyżu. Św. Klara umiera w sierpniu 1253r. i po dwóch latach zostaje kanonizowana przez papieża Aleksandra IV, a papież Pius XII ogłasza św. Klarę patronką telewizji w 1958 roku. W roku 1245 jeszcze za życia założycielki zakon trafia do Polski. W 1996 roku Krakowska wspólnota podejmuje się fundacji klasztoru w Skaryszewie. Pasterz Diecezji ks. Biskup Edward Materski przekazuje plac i budynek. W 1957r. 8 grudnia Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski uroczyście poświęca klasztor przy udziale Księży Biskupów Edwarda Materskiego, Adama Odzimka, Stefana Siczka, Mariana Zimałka, licznie zgromadzonych kapłanów, sióstr zakonnych oraz wiernych. Wspólnota ze Skaryszewa na zaproszenie bp. Andrzeja Dzięgi w 2007 roku otworzyła klasztor w Diecezji Sandomierskiej.
Spotkanie drugie odbyło się w klasztornej rozmównicy. Tu siostry poczęstowały nas ciepłą herbatą i opowiedziały o zwykłym dniu siostry zakonnej w zakonie kontemplacyjnym. Dzień poświęcony jest na modlitwę, a rytm modlitwy wyznacza liturgia brewiarzowa. Po za modlitwą brewiarzową jest też czas na rozmyślanie, czytanie duchowe. Siostry w ciągu dnia mają też czas na pracę i wspólną rozrywkę. Oczywiście wykonują wszystkie czynności, które są potrzebne by dom dobrze funkcjonował. Pranie, gotowanie, sprzątanie, prasowanie, szycie, zakupy – nie są im obce. Jest na to wszystko czas. Charyzmatem jest życie oddane modlitwie, w klauzurze, oddając Bogu wszystkie potrzeby Kościoła i świata.
Oczywiście nie obyło się bez wspólnej modlitwy, zdjęć i podziękowaniu. Na zakończenie siostry zapewniły o swojej modlitwie za nas, prosząc również o modlitewne wsparcie. Poinformowały, że można się zwracać z prośbą o modlitewne wsparcie czy to na furcie klasztornej, czy też przez stronę internetową. Siostry wykonują drobne rzeczy choćby karty imieninowe, świąteczne na różne okazje. Można je nabyć za dobrowolną ofiarę na furcie klasztornej.
W drogę powrotną wyruszyliśmy w strugach deszczu, który po chwili zmienił się w śnieg. W naszym pierwszym wyjeździe – rowerem do klasztoru – opiekę duszpasterską sprawował miłośnik jazdy rowerem ks. Marek Pruszkowski. Dziękuję i zapraszam na 16 maja do Mariówki.

Darek. POAK św. Stefana Radom-Idalin

Galeria


radomnews.pl
diecezja.radom.pl------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ak.wycieczki 2012

więcej >>
galeria zdjęć z ak.wycieczki do Pionek
...ostatniej już wtym roku :(Autorem tych pięknych zdjęć jest uczestnik wyprawy pan Wojciech Sulima.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze :)


     19 sierpnia


więcej >>
zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na kolejną w tym roku wyprawę rowerową z cyklu ak.wycieczka. 19 sierpnia spotykamy się przed kościołem p.w. św. Stefana /ul. Idalińska/. O godz. 8.30. Pojedziemy ul. Skaryszewską dalej przez Janów, Małęczyn Stary do Grzmucina, przez Kolonię Wojslawice do Kłonowa przez Rawicę do Tczowa, gdzie o 11.30 chcemy uczestniczyć we Mszy św. Po Mszy jak zawsze posiłek i spotkanie integracyjne. Trasa asfaltowa, liczy ponad 20 km. Będzie to też okazja do wymiany wrażen i wspomnień z IV Radomskiej Pielgrzymki Rowerowej. W tym roku pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę w grupie zorganizowanej i prowadzonej przez członków i sympatyków Akcji Katolickiej pod duchowym przewodnictwem asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej księdza Grzegorza Wójcika.
Na stronie głównej można obejrzeć galerię zdjęć z naszego rowerowego pielgrzymowania :)

ZAPISY /konieczne/ i wszelkie zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.
galeria zdjęć z ak.wycieczki do Tczowa


Tym razem naszą wyprawę rozpoczęliśmy na Idalinie. Ksiądz proboszcz Andrzej Jędrzejewski, który jednocześnie jest asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej pobłogosławił nas przed drogą.
....no i teraz można jechać.


Po kilkunastu kilometrach na leśnej polanie zasłużony odpoczynek. Niektórzy wykorzystali ten czas na mały posiłek.


przy pięknej, słonecznej pogodzie po dwóch godzinach jazdy ujrzeliśmy cel naszej wycieczki. Piękny, zadbany neogotycki kościół w Tczowie.
rowery zaparkowaliśmy na plebanii
aktywnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej o godz. 11.30
po uczcie duchowej czas na coś dla ciała

rozgościliśmy się w parafialnym ogrodzie


proboszcz, ksiądz kan. Janusz Kępczyński w bardzo ciekawy sposób przybliżył nam historię parafii i niezwykłą drogę swego powołania
rodzeństwo Małgosia i Janek to "nasi najmłodsi wycieczkowicze"
wszystko co dobre szybko się kończy

Dziękując za gościnę i możliwość przybliżenia zarysu działania Akcji Katolickiej wśród parafian wręczyliśmy księdzu proboszczowi podziękowanie na piśmie.Poniżej zamieszczamy relację jednego z uczestników ak.wycieczki. Janek już kilkakrotnie wraz z mamą Elżbietą, tatą Arkadiuszem i młodszą siostrą Małgosią byli uczestnikami wycieczek rowerowych organizowanych przez Akcję Katolicką.


     Dnia 19 sierpnia kolejny raz w tym roku wyruszyliśmy na wycieczkę rowerową. Miejscem zbiórki był kościół p.w.św. Stefana w Radomiu na Idalinie. Celem naszej podróży była miejscowość Tczów. Około godziny 9 po krótkim błogosławieństwie wyruszyliśmy spod kościoła. Droga do celu wiodła poprzez podradomskie miejscowości: Janów, Małęczyn Stary, Grzmucin, dalej przez Kolonię Wojsławice i Rawice do Tczowa.
Trasa naszej wycieczki jak zwykle prowadziła nas przez spokojne leśne i polne drogi.
W międzyczasie zatrzymaliśmy się w lesie na postój, aby chwilę odpocząć, ewentualnie coś przekąsić. Dojechaliśmy na miejsce około godziny 10.45. Uczestniczyliśmy we Mszy św., gdzie wspólnie modliliśmy się za wszystkich uczestników ak.wycieczki. Po Eucharystii udaliśmy się do ogrodów plebańskich aby ,,wrzucić coś na ruszt’’. Tym czymś były obowiązkowe na każdej wycieczce pieczone kiełbaski. Miłą niespodzianką dla nas były przygotowane przez gospodynię plebanii pyszne ciasta, kompot i owoce. Podczas pikniku wspominaliśmy dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie oraz rowerową pielgrzymkę do Częstochowy. Około godziny 14.15 odwiedził nas proboszcz, ks. kan. Janusz Kępczyński. Ksiądz w bardzo ciekawy sposób opowiedział historię parafii. W podzięce za gościnę wręczyliśmy mu pisemne podziękowanie. Na zakończenie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie chwilę odpoczęliśmy, a następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Podczas jazdy zatrzymywaliśmy się dwa razy - w lesie oraz przy sklepie spożywczym na zimne napoje i lody. Rozstaliśmy się około godziny 18.30 na obrzeżach Radomia. Zmęczeni, ale radośni wróciliśmy do domów.
Pozdrawiam Janek Kaczorowski


***galeria zdjęć z ak.wycieczki do Wierzbicy
więcej >>


I jeszcze kilka zdjęć nadesłanych nam przez Andrzeja, jednego z uczestników wycieczki.
Dziękujemy!!!
Masz zdjęcia, którymi chcesz się podzielić?


Na Twoją relację, opinię i wrażenia czekamy pod adresem ak.wycieczka@o2.pl


***
     8 lipcazapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na kolejną w tym roku wyprawę rowerową z cyklu ak.wycieczka.więcej >> Tym razem spotykamy się przed kościołem p.w. św. Brata Alberta na Prędocinku /ul.Armi Ludowej/. O godz. 9.00 wyruszymy przez Sołtyków, Bardzice, Józefów, Bukowiec, Zalesice do Wierzbicy /ok.20km/. Na miejscu możliwość uczestniczenia we Mszy świętej o godz. 12.00 po niej poznawanie historii Wierzbicy, posiłek i spotkanie integracyjne.

Będzie to jednocześnie ostatni sprawdzian naszej kondycji przed Ogólnopolską Pielgrzymką Rowerową na Jasną Górę, która w tym roku wyruszy z Radomia 18 lipca.


ZAPISY i wszelkie zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.

mapka wycieczkisprawdź prognozę pogody


więcej >>

***

Już 10 czerwca...

Już 10 czerwca wybieramy się na drugą w tym roku ak.wycieczkę.

więcej >> Tym razem poznamy uroki trasy do Jedlni-Kościelnej. Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, dlatego naszą wyprawę rozpoczniemy spod kościoła
NSJ na Glinicach
. Spotykamy się tam o godz. 8.30 i po kapłańskim błogosławieństwie wyruszymy b. ciekawą i atrakcyjną trasą w stronę Jedlni. Na miejscu w kościele parafialnym możliwość uczestniczenia we Mszy św. o godz. 11.30. oraz Nabożeństwie Czerwcowym Po niej tradycyjnie spotkanie integracyjne w atmosferze pikniku przy grilowanych kiełbaskach i innych przysmakach.

ZAPISY i wszelkie zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.


***

Zapraszamy na relację z ak.wycieczki do Jedlni Kościelnej.
więcej >>


     Dnia 10 czerwca 2012r. grupa uczestników rowerowej wycieczki AK wyruszyła na trasę drugiej pielgrzymki rowerowej liczącej 25km. Rowerzyści wiekowo od 4-6-8-25-60 roku życia wyjechali spod Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomiu o godz. 8,30 i wszyscy dotarli na finał, który był w Jedlni Kościelnej. Ok. godz. 11,00 uczestnicy choć troszkę zmęczeni, ale widać było na ich twarzach radość i entuzjazm odpoczywali przy pięknym zabytkowym Kosciele pw. Św. Mikołaja w Jedlni Kościelnej. O godz. 12,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., w której uczestnicy pielgrzymki rowerowej posługiwali czytając słowo Boże i modlitwę wiernych. Po zakończeniu Mszy św. na placu za starą plebanią nasi wycieczkowicze otoczyli wokoło ognisko, na którym piekły się kiełbaski i w tym samym czasie wysłuchali bardzo interesującej relacji o historii Jedlni , którą opowiedział p. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jedlni. Po posileniu się kiełbaskami i smacznymi bułeczkami od piekarni „Fogiel&Fogiel zakończyli wspólną biesiadę. Od Ks. Proboszcza Janusza Smerdy wszyscy otrzymali pamiątkowy folder nt. Jedlni wraz z pięknym albumikiem pocztówek i obrazek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej - zdjęcie z ołtarza głównego Kościoła w Jedlni. Po czym z p. przewodnikiem wszyscy udali się na zabytkowy stary cmentarz, aby nawiedzić grób w którym spoczywają doczesne szczątki byłego zasłużonego proboszcza tej parafii Ks. Józefa Gackiego zm. w 1876r. Potem wszyscy udali się w drogę powrotną na rowerach do Radomia.


Oto co napisali niektórzy uczestnicy dzieląc się swoimi refleksjami z nami:

„Atmosfera pielgrzymki udzieliła mi się już od zbiórki przy kościele NSJ w Radomiu. Uśmiechy na twarzy, spotkanie znajomych i zawieranie nowych znajomości, propozycje następnych takich i podobnych spotkań., Jednym słowem spontanicznie i jakże naturalnie dają dużo radości takie spotkania. Po błogosławieństwie turystów przez Ks. Proboszcza ruszamy w drogę. Drogi różne i piaszczyste też, prowadziły przez Sadbór, Lasowice, Mysliszewice, Piotrowice, Jedlnia Letnisko, Zadorze, Kieszek i cel Jedlnia Kościelna. Wita nas Ks. proboszcz i przedstawia swoim wiernym. Po Mszy mamy piknik i ciekawą pogadankę historyczną o dziejach ” Jedlni Królewskiej” ja ją nazywa Ks. Proboszcz, a nie z darma racji, bo przecież wielokrotnie tam przebywał nasz król Władysław Jagiełło.”
Napisał Marian F.

Bardzo młodziutki Michałek napisał:
„Bardzo mi się podobała pielgrzymka rowerowa. Poznałem nowych kolegów”

A tak pisze też jedna z najmłodszych uczestników Kalinka Pawłowska:
„Było wesoło, po drodze mijaliśmy pola pełne kwiatów. Widziałam śliczne maki, rumianki i chabry wśród łanów zbóż. Na wycieczce poznałam nową koleżankę Zuzię. A zabrali mnie na wycieczkę tata i dziadek.”

A Zuzia Wrońska lat 8 pisze:
„Bardzo lubię jeździć na rowerze. To jest super wycieczka. Przejechałam już 25 km i cieszę się, że na nią pojechałam”

Pielgrzymka dla mnie była relaksem i odpoczynkiem – pisze Stasiek

Kolejny młodziutki uczestnik Miłosz Płaskociński pisze:
„Ta wycieczka jest bardzo fajna i pouczająca, jak się jedzie na rowerze to można się trochę rozerwać i nieźle się poćwiczyć . Było na trasie bardzo fajnie i na ognisku też było wesoło.”

Andrzej tak skomentował:
Pielgrzymka bardzo przyjemna i można na niej zapoznać nowych ludzi , poznać historię ciekawych miejsc i kościołów. Można się pomodlić i jechać z jakąś intencją. Jest wesoło i radośnie, tempo dostosowane do wszystkich i jest dużo odpoczynku. Cała jazda jest dobrze zorganizowana.”

„Pielgrzymki kościelne sa potrzebne. Uczestników Rajdów rowerowych łączy kontakt z innymi zespołami ciekawych ludzi. Poznawanie kościołów, kontakt z łonem przyrody, zwiedzanie nowych terenów to jest nauka o czymś nowym. Słuchanie opowieści historycznych zapisanych w kronikach dostarcza wiele ciekawych informacji, o których mało kto wiedział i słyszał. Rajd jest też formą rehabilitacji dla uczestników.
Podpisał swoimi inicjałami A.D.

Inni, którzy nie ujawnili swoich podpisów napisali:
„Pielgrzymka AK do Jedlni Kościelnej była bardzo przyjemna. Najbardziej podziwiam najmłodszych uczestników od 6-10 lat. Byli bardzo wytrzymali i dzielni.”

„Pogoda bardzo ładna, trasa łagodna, podziwiałem zalew w Siczkach i upajałem się zapachem lasu i łanów zbóż.”
Tym razem w rolę reporterki wcieliła się pani Danuta Urbańczyk.
Pani Danuta jest osobą ciekawą świata, perfekcyjną organizatorką różnorakich imprez, sponsorem naszych ak.wycieczek i jednocześnie skarbnikiem Zarządu DIAK.
Jest żywym przykładem na to, że aby uczestniczyć w naszej wycieczce można na miejsce dojechać samochodem.
Bardzo dziękujemy Danusiu za ciekawy reportaż z Jedlni i dotychczasową pomoc.

***


20 maja -zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze
więcej >>


na inaugurację trzeciego już sezonu wycieczek rowerowych pod hasłem ak.wycieczka.
Gdzie można pojechać w miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi?
-My jedziemy do Błotnicy. Jednego z najstarszych sanktuariów maryjnych w naszej diecezji.
Pokłonimy się, podziękujemy za opiekę i polecimy nasze troski Matce Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Radomskiej, której dzieło Akcji Katolickiej diecezji radomskiej zawierzył w dekrecie erygującym Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej
ś.p. ksiądz biskup Edward Materski.Spotykamy się przed kościołem p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
o godz. 8.20. /wjazd od ul. Wernera/
Mamy do przejechania 25 km /dość ambitnie jak na początek/ mapka/.


Na miejscu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. o godz. 12.oo będziemy uczestniczyć we Mszy św. Po niej spotkanie integracyjne przy grillu w atmosferze pikniku.


O godz. 16.30 możliwość uczestnictwa w Nabożeństwie Majowym przed Cudownym Obrazem M.B. Pocieszenia.„Na jazdę rowerem nie ma złej pogody są tylko źle ubrani rowerzyści”, pamiętajmy o sprawnym oświetleniu naszych rowerków, zabierzmy też kamizelki odblaskowe.

Zapisy i zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.


20 maja byliśmy w Błotnicy...
-zapraszamy na relację jednej z uczestniczek i współorganizatorki naszych wycieczek :)
więcej >>


ROZPOCZĘLIŚMY SEZON WYCIECZEK ROWEROWYCH!

     Tym razem startowaliśmy z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Wernera. Wyruszyliśmy z samego rana, bo już parę minut po 8.00 byliśmy na trasie. Przed wyjazdem do Błotnicy, ks. Robert Kowalski udzielił nam błogosławieństwa. Piękna pogoda i miła atmosfera sprawiały, że jechało się lekko i przyjemnie. Wycieczka ta, jak każda inna, sprzyjała zawieraniu nowych znajomości, było bardzo wesoło. Na trasie mijaliśmy przydrożne figury i kapliczki ozdobione kolorowymi wstęgami i kwiatami. Każda z nich miała swoje historie i legendy. Najstarsza, jaką widzieliśmy, była z 1864 roku. Przed południem dotarliśmy do Błotnicy, gdzie uczestniczyliśmy we mszy św. i podziwialiśmy piękne sanktuarium. Opiekuje się nim proboszcz tamtejszej parafii o. Andrzej Kuster, który mimo, że jest tam od niedawna, zrobił już wiele dobrego zarówno dla parafian jak i samego sanktuarium.Po Mszy św. czekał na nas piknik przy pobliskiej szkole. Grillowane kiełbaski, napoje, ciasteczka, oraz jak zawsze słodkie wypieki z piekarni Fogiel&Fogiel sprawiły, że nabraliśmy energii. O godzinie 15.00 wspólnie z Ojcem Leszkiem odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia a zaraz potem ks. Grzegorz Asystent Akcji Akatolickiej poprowadził Nabożeństwo Majowe. Na koniec pokłoniliśmy się Matce Bożej Pocieszenia i udaliśmy się w drogę powrotną. Wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do domu. Najmłodszymi uczestnikami wycieczki byli: 3-letni Adrian Kopyt, 6-letnia Asia Ludwicka i jej starszy o dwa lata brat Stasio. Jak więc widać jest to dobra forma wypoczynku również dla najmłodszych członków rodziny. Przybyło też wielu nowych rowerzystów, którzy uczestniczyli w wycieczce z całymi rodzinami, mamy nadzieję, że nadal będą nam towarzyszyć.
Dziękujemy za gościnność oraz poczęstunek, wójtowi gminy Stara Błotnica, Panu Marcinowi Kozdrachowi, radnemu, Panu Romanowi Popowiczowi, wesołej Pani Dyrektor szkoły Iwonie Różańskiej-Lisik, młodzieży z Błotnicy, wolontariuszom KSM, Ojcu Leszkowi, który się nami opiekował i wszystkim innym, którzy pomagali w organizacji wycieczki.

Pozdrawiam ReniaDziękujemy za super-relację i jednocześnie zachęcamy innych uczestników o podzielenie się swoimi wrażeniami z naszych wyjazdów.     Poniżej prezentujemy zdjęcia jakie nadesłał do nas pan Wojciech Sulima. Pan Wojciech uczestniczył w pielgrzymce do Błotnicy z rodziną /żoną i dwoma synami/.
Dziękujemy i mamy nadzieję na więcej fotek z kolejnych wycieczek :)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ak.wycieczki 2011


więcej >>


18 września ostatnia już w tym sezonie :( wycieczka rowerowa.
Spotykamy się przed kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
o godz. 9.oo.
/wjazd od ul.Wernera/Mamy do przejechania ok. 13 km.


Po drodze odwiedzimy Taczów, rodową siedzibę legendarnego rycerza Mikołaja Powały z Taczewa herbu Ogończyk. W czasach średniowiecza jednego z najbardziej znanych polskich rycerzyNa miejscu o godz. 11.oo będziemy uczestniczyć we Mszy Sw. Po niej spotkanie integracyjne przy grilu w atmosferze pikniku. Planujemy powrót ok godz 17. Pamiętajmy więc o sprawnym oświetleniu naszych rowerów, zabierzmy też kamizelki odblaskowe.
Zapisy i zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.


Trasę naszej wycieczki ukazuje załączona mapka.


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Fotorelacja z Jarosławic. Uczestniczyliśmy tam w pikniku parafialnym.

Uczestników naszej zabawy w Jarosławicach chętnych do opisania swoich wrażeń
z ak.wycieczki prosimy o kontakt: ak.wycieczka@o2.pl

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooJuż 21 sierpnia kolejna wycieczka rowerowa.

21 sierpnia po raz kolejny wyrusza wyprawa rowerowa z cyklu ak.wycieczka.
Celem naszej podróży już po raz drugi będą Jarosławice, gdzie będziemy uczestnikami obchodów Święta Dziękczynienia w parafii pw. NMP Wniebowziętej. Jedziemy tam na zaproszenie proboszcza ks. kan. Antoniego Kozy. Spotykamy się
o godzinie 12.00 pod kościołem na Wośnikach /ul. Skarajna/ i po kapłańskim błogosławieństwie wyruszymy w stronę Jarosławic. Swój aktywny udział w wycieczce zapowiedziała redakcja radomskiego oddziału Gościa Niedzielnego.
Trasę naszej wycieczki ukazuje załączona mapka.
Na miejscu będziemy uczestniczyć we Mszy św. dziękczynnej o godzinie 15.00 oraz wesołej zabawie przy ognisku parafialnym. Bądźmy zabezpieczeni przed komarami. Powrót planujemy po zmroku, pamiętajmy więc o sprawnym oświetleniu naszych rowerów, zabierzmy też kamizelki odblaskowe.
Wszelkie zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

10 lipca po raz kolejny wyruszyli na rowerach uczestnicy wycieczek rowerowych organizowanych przez Akcję Katolicką. więcej >>

Tym razem rozpoczęli swoją wyprawę spod kościoła p.w. św. Piotra na Gołębiowie II. Gościem specjalnym zaproszonym przez organizatorów ak.wycieczki była pani Beata Okulińska, dziennikarka i prezenterka Radia Plus Radom, której nikt nie odmówił odpowiedzi na przeróżne pytania przez nią zadawane. Reportaż z tego spotkania będzie można wysłuchać w Radiu PLUS Radom 18 lipca o godz. 18.00. Następnie wszystkich rowerzystów pobłogosławił ks. Proboszcz Henryk Mochol. Kilka minut po godz. dziewiątej wyruszyli do Jedlińska. Mało uczęszczana przez samochody i bardzo malownicza trasa wytyczona była m.in. przez Jastrzębię, gdzie do kolumny rowerzystów dołączyli przedstawiciele POAK w Jastrzębi z panem prezesem Krzysztofem Hernikiem. Mimo niewielkich niespodzianek jakie sprawiała pogoda, tzn. opady deszczu
i burza, cało i szczęśliwie na godz. 11.20 dotarło 45 uczestników do par. p.w św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w której wszyscy uczestniczyli. Na zakończenie Mszy św. Prezes DIAK p. Jerzy Skórkiewicz przedstawił zebranym kilka informacji o Akcji Katolickiej diecezji radomskiej i o jej działaniach w naszej diecezji. Uczestników gościł ks. proboszcz par. w Jedlińsku prałat dr Henryk Ćwiek. Po Mszy św. ze względów pogodowych wszyscy zebrali się w sali parafialnej, gdzie wspólnie śpiewali i posilali się gorącym posiłkiem z grila, nie zabrakło jak zawsze pysznych słodkości od Piekarni Fogiel&Fogiel. Delegacja rowerzystów udała się na parafialny cmentarz, aby zapalić znicz na grobie niedawno zmarłego ks. Szymona Chodowicza, proboszcza parafii. p.w. św. Piotra na Gołębiowie II; modląc się polecili jego Duszę Panu Bogu. Podczas spotkania Główny inicjator i organizator p. Stanisław Parzelski przekazał zebranym informacje dotyczące wyjazdu na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy w dniach od 13-15.07.20111. Po nim głos zabrał prezes AK prezentując partnerów i sponsorów tych wycieczek. Następnie przybył ks. prałat dr Henryk Ćwiek, który opowiedział zebranym bardzo ciekawą historię Jedlińska i parafii.
Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.parafiajedlinsk.pl do odwiedzenia której to ks. prałat zachęcał. Ksiądz proboszcz bardzo interesująco przedstawił też życiorys Sługi Bożego ks. bpa Piotra Gołębiowskiego pochodzącego właśnie z Jedlińska. Podarował też wszystkim foldery z wizerunkiem ks. bpa Piotra Gołębiowskiego zachęcając do modlitwy w intencji rychłej beatyfikacji ks. biskupa. Na zakończenie spotkania ks. prałat udzielił wyciczkowiczom pasterskiego błogosławieństwa. Po czym
w drogę powrotną na rowerach w promieniach pięknego lipcowego słońca wszyscy szczęśliwie powrócili do domu.Spisała to wszystko, bo na własne oczy widziała Danka Urbańczyk,
skarbnik Zarządu DIAK.


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

W dniu 10 lipca zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na kolejną
w tym roku wyprawę rowerową, z cyklu ak.wycieczka. więcej >>
Gościem specjalnym podczas tej ak.wycieczki będzie pani Beata Okulińska, dziennikarka i prezenterka Radia Plus Radom. Będzie to jednocześnie ostatni sprawdzian naszej kondycji przed Ogólnopolską Pielgrzymką Rowerową na Jasną Górę, która w tym roku wyruszy
z Radomia 13 lipca.
Tym razem pojedziemy do Jedlińska. W programie jak zawsze Msza Święta,
a po niej w atmosferze pikniku grill, zabawy i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Wszelkie zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.

Do najważniejszych zabytków Jedlińska zalicza się kościół z XVIII wieku, wybudowany w stylu barokowym z polichromiami i obrazami T.Kuntzego

mapka trasy ak.wycieczki do Jedlińska

Program dnia:

9.00 Zbiórka i wyjazd spod kościoła pw.św. Piotra Apostoła ul. Terenowa /Gołębiów II/
Ok. 11.30 przyjazd do Jedlińska
12.00 Msza Święta
Ok. 13.30 posiłek, spotkanie integracyjne
Ok. 18.00 powrót do Radomiaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


     26 czerwca drugi raz w tym roku wyruszyła ak.wycieczka do parafii św. Andrzeja Boboli w Słupicy k/ Jedlni-Letnisko.


więcej >>
O godz. 9.00 zameldowało się 30 chętnych przygody i pasji rowerowej. Wyruszyliśmy spod kościola pw. NSJ na Glinicach po uprzednim błogosławieństwie ks.prałata Stanisława Suwały. Rano troszkę wiało, a słońce przebijało się przez chmury coraz częściej. Po drodze mały postój, by wszyscy mogli dołączyć do grupy i już jesteśmy na miejscu. Po krótkim odpoczynku, bo zawsze taki mamy w rezerwie poszliśmy na Mszę św. na g. 11.30 Członkowie Akcji Katolickiej brali czynny udział w Liturgi w szczególności z POAK
w Jastrzębi. Po Mszy św. była procesja wokół kościoła a póżniej o powstaniu Akcji Katolickiej w Polsce i w naszej diecezji mówił członek Zarządu DIAK pomysłodawca ak.wycieczek Stanisław Parzelski. Jak zwykle po uroczystościach zasiedliśmy do pikniku. Rozpalone dwa grile przy rozstawionych stołach próbowały zaspokoić nasz głód.
W międzyczasie Stanisław Parzelski informował o następnym wyjeździe do Jedlińska oraz zbliżającej się III Radomskiej Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy w dniach 13-16 lipiec 2011r. Po 15.30 postanowiliśmy zakończyć nasz pobyt w Słupicy. W podzięce za gościnę wręczyliśmy ks. pr. Krzysztofowi Cielniakowi pisemne podziękowanie. Cóż, czas szybko mija i trzeba wracać. Po drodze pożegnaliśmy kolegów z Jastrzębi oraz dwie inne uczestniczki z okolic Iłży. Na tej wycieczce było dużo rowerzystów, którzy pierwszy raz jechali z nami. Byli zadowoleni z tej formy wypoczynku. Zapraszamy wszystkich chętnych którzy nas czytają na naszych stronach internetowych w radio, gazetach i ogłoszeniach do udziału w ak.wycieczkach. Informujcie swoich znajomych. Zapraszamy na 10 lipca. Wyjazd godz. 9.00 spod kościoła św. Piotra Apostoła /Gołębiów II/ ul. Terenowa 21. Jedziemy do Jedlińska.

Stanisław Parzelski.


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

      Pierwsza w tym roku wycieczka rowerowa z cyklu ak.wycieczka, której organizatorem jest Akcja Katolicka diecezji radomskiej 15 maja zajechała do Skaryszewa. więcej >>
Na miejsce zbiórki o umówionej godzinie stawili się wszyscy ci rowerzyści, którym nie straszne były nie najlepsze prognozy pogody na ten dzień. Po krótkich zabiegach organizacyjnych i po błogosławieństwie przez ks. Radosława Wrońskiego w doskonałych humorach wyruszyliśmy spod kościoła św. Brata Alberta na Prędocinku w stronę Skaryszewa.
„Chwalcie łąki umajone…” zdawało się słyszeć słowa przepięknej pieśni Maryjnej po wyjechaniu tuż poza miasto. Jadąc rowerem widzimy więcej i na więcej ciekawych rzeczy zwracamy uwagę. Soczysta, świeża zieleń łąk i pól, czarowny zapach polskiej wsi czy zachwycający śpiew skowronków. Tym wszystkim można się było zachwycać i upajać podczas jazdy w tym najpiękniejszym miesiącu w roku.
Podróż, jak łatwo przewidzieć, w tej sielskiej atmosferze upłynęła bardzo szybko. I nim się spostrzegliśmy dojeżdżaliśmy do celu naszej wyprawy. Na miejscu pod nieobecność ks. proboszcza Bolesława Walendzika przywitał nas ks. Rafał Pawliński i wskazał przygotowane wcześniej na tę okoliczność miejsce, w którym mogliśmy urządzić nasz piknik. Po krótkim odpoczynku o godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawianej w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie. Podczas Mszy mieliśmy okazję przybliżyć krótki rys historyczny, cele, założenia oraz diecezjalne osiągnięcia Akcji Katolickiej. Po Mszy Św. przeszliśmy do Klasztoru Sióstr Klarysek na umówione spotkanie gdzie już czekała na nas siostra Sylwia. Ta młoda i pogodna osoba bardzo przystępnie przedstawiła nam historię swojego zakonu i życie za klauzurą. Mieliśmy do niej wiele najróżniejszych pytań, na które uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec wizyty u sióstr Stanisław Parzelski w imieniu nas wszystkich wpisał się do Księgi Pamiątkowej. Przy pożegnaniu obiecaliśmy modlitwę za siebie nawzajem.
Po powrocie na miejsce pikniku rozkoszowaliśmy się kiełbaskami z rusztu.
Jak zawsze, w porze posiłku dojechał do nas diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ks. Andrzej Jędrzejewski. Przedstawił nam m.in. szczegółowy plan IV Tygodnia Społecznego, którego współorganizatorem jest Akcja Katolicka i który w tym roku odbędzie się w dniach 22 do 28 maja. Pod hasłem CZŁOWIEK –NARÓD –KOŚCIÓŁ. PRYMAS TYSIĄCLECIA ODCZYTANY DZIŚ. i poświęcony będzie w całości nauczaniu ks. Prymasa. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 30 rocznicę jego śmierci.
Zaproszeni przez nas goście: Krzysztof Stanios i Tomasz Sotowski ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Przybliżyli nam ideę akcji społecznej prowadzonej przez ich stowarzyszenie pod hasłem „Nie wstydzę się Jezusa” i rozdali wszystkim metalowe breloki, których noszenie w widocznym miejscu symbolizujące poparcie dla w/w kampanii.
Postanowiliśmy też odpowiedzieć na apel pani Doroty Izbickiej i dołączyć się do charytatywnej akcji „ Zakręć się w sprawie Małgosi!!!”, której patronuje Radio Plus Radom i radomska redakcja Gościa Niedzielnego polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na pomoc chorej od urodzenia 10 letniej Małgosi Murawskiej z okolic Wolanowa.
Następnie rozgorzała dyskusja o następnej naszej wspólnej wyprawie rowerowej. Kiedy i gdzie się wybierzemy? jak zaktywizować środowiska katolickie i środowiska rowerowe, aby uczestnictwo w naszych ak.wycieczkach było liczniejsze, ciekawsze i bardziej atrakcyjne? Pomysłów nie brakowało i będziemy je sukcesywnie wprowadzać w życie przy organizowaniu następnych wycieczek. Jednym z konkretów jest ustalona data 26 czerwca jako data następnego wyjazdu.
Wszystko to działo się przy kawie, herbacie i pysznych słodkich wypiekach podarowanych nam przez piekarnię Fogiel&Fogiel.
Około godz. 16 postanowiliśmy zakończyć nasz pobyt w Skaryszewie i udać się w drogę powrotną.
Nasza droga do Radomia różniła się nieco od jazdy do Skaryszewa głównie za sprawą padającego już od jakiegoś czasu deszczu. Ale, że przyświeca nam od zawsze, mądre porzekadło „Nie ma złej pogody, mogą być tylko źle ubrani rowerzyści” więc aura nie była dla nas zaskoczeniem. W równie dobrych humorach pokonaliśmy trasę powrotną zatrzymując się na planowany odpoczynek w połowie dystansu. Przy wjeździe do miasta raz jeszcze się zatrzymaliśmy i pożegnaliśmy obiecując sobie rychłe spotkania przy różnych okazjach. Niewątpliwie jedną z takich okazji będzie udział w Diecezjalnym Dniu Dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II w 20 Rocznicę pobytu w naszym mieście bł. Jana Pawła II -4 czerwca 2011. W programie uroczystości będzie przejazd papamobile, czyli repliką pojazdu, którym podróżował Jan Paweł II po Polsce w 1979 roku. Pojazd wyruszy o godzinie 10.00 tzw. „drogą papieską”, od lotniska na Sadkowie do Wyższego Seminarium Duchownego ulicami: Lubelską, Żeromskiego, 25-go Czerwca, Sienkiewicza, Mickiewicza, Narutowicza, Limanowskiego, Starokrakowską i Młyńską. - Po drodze przewidziane są dwa krótkie postoje w miejscach, gdzie w 1991 roku zatrzymał się papież: przy Pomniku Czerwca 1976 roku oraz przed Katedrą Opieki NMP. Papamobile poprzedzać będzie grupa rowerzystów, zaś za nim ma jechać grupa motocyklistów. Pojazd pozostanie na placu seminaryjnym w celu prezentacji.
Akcja Katolicka jest inicjatorem tego projektu i jednocześnie odpowiedzialna za organizację i udział rowerzystów w tym przedsięwzięciu. Dlatego już dziś zapraszamy wszystkich posiadaczy rowerów do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu. Przekażmy tę informację naszym znajomym niech jak najwięcej diecezjan przejedzie przez nasze miasto i w ten specyficzny sposób wyrazi dziękczynienie za beatyfikację bł. Jana Pawła II i jego wizytę w Radomiu sprzed 20 lat.

Jerzy Skórkiewicz
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
W dniu 15 maja zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na pierwszą w tym roku wyprawę rowerową, z cyklu ak.wycieczka.więcej >>
Będzie to jednocześnie pierwszy sprawdzian naszej kondycji przed Ogólnopolską Pielgrzymką Rowerową na Jasną Górę, która w tym roku wyruszy z Radomia 13 lipca.
Tym razem będziemy gościć w Skaryszewie. W programie jak zawsze Msza Święta, a po niej w atmosferze pikniku grill, zabawy i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Wszelkie zapytania prosimy kierować na ak.wycieczka@o2.pl
lub pod numer telefonu 502 895 404.

mapka trasy ak.wycieczki do Skaryszewa


Program dnia
9.30 Zbiórka i wyjazd spod kościoła pw. Św. Brata Alberta /Prędocinek/
Ok. 11.30 przyjazd do Skaryszewa
12.00 Msza Święta
Ok. 13.15 posiłek, spotkanie integracyjne
Ok. 18.00 powrót do Radomia

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

      16 kwietnia 2011

      ROZPOCZYNAMY SEZON ROWEROWY :-) więcej >>

PROGRAM:

11.00 Msza Święta polowa par. M.B. Bolesnej /Radom ul. Radosna/

- Po Mszy Św. finał akcji ROWER KOLUMBA inicjatywie, która      
     polegała na zbiórce używanych rowerów, ich renowacji oraz
     bezpłatnym przekazaniu dzieciom potrzebującym.
- Poświęcenie wszystkich rowerów,
- Błogosławieństwo dla rowerzystów,
- Przejazd "barwnym korowodem" ulicami naszego miasta
      do Wyższego Seminarium Duchownego na ul. Młyńską.
- Tam pamiątkowa fotografia na tle pomnika Jana Pawła II.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Panel administracyjny
© 2007 by Marcin Jędrzejewski
Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting ']' in /home/akytjtao/www/count.php on line 243