Strona główna
---------------------------- DIAK
---------------------------- POAK-i
---------------------------- Statut + Hymn + LOGO
---------------------------- Kalendarium
---------------------------- kierunki działania AK
---------------------------- KONKURS PIEŚNI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ "Kocham moją Ojczyznę"
---------------------------- Formacja - mat ----------------------------
Galeria
---------------------------- Archiwum
---------------------------- Polecamy linki
---------------------------- Kontakt / BANK
---------------------------- Pielgrzymka Rowerowa
---------------------------- REGATY
---------------------------- KONKURS BIBLIJNY
---------------------------- KONKURS PLASTYCZNY
---------------------------- ak.wycieczka@o2.pl
----------------------------
----------------------------
---


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
               Kocham moją Ojczyznę


                                   REGULAMIN - 2017

1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultur polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.

3. Konkurs ma zasięg diecezjalny. Mogą brać w nim udział:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.

4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
1/ Poezja,
2/ Pieśń:
- soliści
- zespoły (maksymalnie 10-osobowe).
Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.

5. W każdej kategorii jest 5 grup wiekowych:
- przedszkola
- szkoły podstawowe - klasy: I - III
- szkoły podstawowe - klasy: IV - VI
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

6. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
- szkolnym
- regionalnym
- diecezjalnym
W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).
W etapie diecezjalnym biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego (tylko I miejsca).

7. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki.
Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

8. Tematy konkursowe:
1/ obowiązkowe (dla pieśni i poezji)
a/ dla przedszkoli: Mazurek Dąbrowskiego
b/ dla pozostałych grup wiekowych: Mazurek Dąbrowskiego, Hymn Pierwszej
Brygady, Warszawianka, Rota, Boże coś Polskę.
2/ dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone maki; Marsz Sybiraków; Armia Krajowa) Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest wykluczony. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.

9. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.

10. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru.

11. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
- etap szkolny: do 6 marca 2017r. /rejon radomski do 28.02.2017
- etap regionalny: do 10 kwietnia 2017r. /rejon radomski do17.03.2017
- etap diecezjalny: odbędzie się w kwietniu 2017 r. w Opocznie
Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017r. na adres organizatora.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny - jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp/, które są dla wykonawcy warunkiem występu).

12. Spośród laureatów etapu diecezjalnego w kategorii >Pieśń< Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wybierze wykonawcę, który będzie reprezentował naszą diecezję na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” w Warszawie. Organizatorem koncertu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

13. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.


Osoba do kontaktu
Joanna Duda tel. 44 646 15 88 lub 508 503 754.
e-mail: telusrobert.biuro@gmail.com---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………
Miejscowość, data


………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i Nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w zgłoszeniu do „XIII - Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej”, przez Organizatorów w/w Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych Organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Organizatorów Konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów.


……………………………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

…………………………………
Miejscowość, data


………………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i Nazwisko

Udzielam Organizatorom XIII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej nieodpłatnego prawa
do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu „XIII - Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej”.


…………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)
Zgłoszenie udziału w Konkursie – protokół Komisji Szkolnej

XIII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”


Etap szkolny/regionalny

1. Instytucja delegująca szkoła/przedszkole:

........................................................................................................

2. Skład komisji konkursowej -

Przewodniczący: ..................................................

członkowie: ......................................................

.........................................................................

LAUREACI ETAPU SZKOLNEGO/REGIONALNEGO KONKURSU:
- PIEŚŃ PATRIOTYCZNA - soliści/zespoły:

- grupa wiekowa – przedszkola:

1)..................................................

2)..................................................

3)..................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy I-III:

1) .....................................................

2) .....................................................

3) .....................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy IV-VI:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - gimnazja:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................


- grupa wiekowa - szkoły średnie

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- POEZJA PATRIOTYCZNA:

- grupa wiekowa - przedszkola:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy I-III:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy IV – VI:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - gimnazja:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

3. Liczba uczestników biorących udział w etapie szkolnym/regionalnym: .............
4.Dotyczy tylko etapu regionalnego: temat konkursowy dowolny, jaki laureat zaprezentuje na etapie diecezjalnym konkursu.

....................................................
5.Adres do korespondencji (koniecznie telefon i adres i e-mail)

........................................................................................................

6) Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego laureatów:

.................................................................
7) Imiona i nazwiska członków zespołów (chórów), które przeszły do następnego etapu konkursu:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Protokół przygotował:

....................................................


XIII KPiPP - 2016 więcej >>


XIII KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
               Kocham moją Ojczyznę


                                   REGULAMIN - 2016

1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultur polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.
3. Konkurs ma zasięg diecezjalny. Mogą brać w nim udział:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne,
4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
1/ Poezja,
2/ Pieśń:
- soliści
- zespoły (maksymalnie 10-osobowe).
Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.
5. W każdej kategorii jest 5 grup wiekowych:
- przedszkola
- szkoły podstawowe - klasy: I - III
- szkoły podstawowe - klasy: IV - VI
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
6. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
- szkolnym
- regionalnym
- diecezjalnym
W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).
W etapie diecezjalnym biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego (tylko I miejsca).
7. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki.
Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.
8. Tematy konkursowe:
1/ obowiązkowe (dla pieśni i poezji)
a/ dla przedszkoli: Mazurek Dąbrowskiego
b/ dla pozostałych grup wiekowych: Mazurek Dąbrowskiego, Hymn Pierwszej
Brygady, Warszawianka, Rota, Boże coś Polskę.
2/ dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone maki; Marsz Sybiraków; Armia Krajowa) Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest wykluczony. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.
9. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów .
10. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru.
11. Konkurs odbędzie się w następujących terminach :
- etap szkolny: do 6 marca 2016r.
- etap regionalny: do 10 kwietnia 2016r.
- etap diecezjalny: 28 kwietnia 2016 r. w Drzewicy
Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2016r. na adres organizatora.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny - jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp/, które są dla wykonawcy warunkiem występu).
12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Laureaci Diecezjalnego Konkursu PiPP są kwalifikowani do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie, którego organizatorem jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce.
13. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.


Koordynator XIII Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę” - Robert Telus tel. 44 755 00 76, mail: telrob@wp.pl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………
Miejscowość, data


………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i Nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w zgłoszeniu do „XIII - Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej”, przez Organizatorów w/w Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych Organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Organizatorów Konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów.


……………………………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

…………………………………
Miejscowość, data


………………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i Nazwisko

Udzielam Organizatorom XIII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej nieodpłatnego prawa
do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu „XIII - Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej”.


…………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)
Zgłoszenie udziału w Konkursie – protokół Komisji Szkolnej

XIII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”


Etap szkolny/regionalny

1. Instytucja delegująca szkoła/przedszkole:

........................................................................................................

2. Skład komisji konkursowej -

Przewodniczący: ..................................................

członkowie: ......................................................

.........................................................................

LAUREACI ETAPU SZKOLNEGO/REGIONALNEGO KONKURSU:
- PIEŚŃ PATRIOTYCZNA - soliści/zespoły:

- grupa wiekowa – przedszkola:

1)..................................................

2)..................................................

3)..................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy I-III:

1) .....................................................

2) .....................................................

3) .....................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy IV-VI:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - gimnazja:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................


- grupa wiekowa - szkoły średnie

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- POEZJA PATRIOTYCZNA:

- grupa wiekowa - przedszkola:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy I-III:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe: klasy IV – VI:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - gimnazja:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

- grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:

1)....................................................

2)....................................................

3)....................................................

3. Liczba uczestników biorących udział w etapie szkolnym/regionalnym: .............
4.Dotyczy tylko etapu regionalnego: temat konkursowy dowolny, jaki laureat zaprezentuje na etapie diecezjalnym konkursu.

....................................................
5.Adres do korespondencji (koniecznie telefon i adres i e-mail)

........................................................................................................

6) Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego laureatów:

.................................................................
7) Imiona i nazwiska członków zespołów (chórów), które przeszły do następnego etapu konkursu:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Protokół przygotował:

....................................................XII KPiPP - 2015 więcej >>


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

     Pasterz Diecezji Radomskiej ks. Bp. Henryk Tomasik powiedział na spotkaniu Rady DIAK: Konkurs „Kocham moją Ojczyznę” należy kontynuować i rozszerzać, ponieważ bardzo trudno jest dzisiaj dotrzeć z treściami patriotycznymi do dzieci i młodzieży.
Drodzy Państwo, prezesi POAK – kierując się słowami naszego Pasterza gorąco zachęcamy do podjęcia trudu organizacji Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę” w swoim regionie.

     Konkurs został zainicjowany przez Akcję Katolicką w Starachowicach w 2000 roku, następnie rozszerzony został na teren całej Diecezji Radomskiej. Jest organizowany corocznie. Jest to dzieło wyłączne Akcji Katolickiej.
Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni dziejów.
Treści patriotyczne zaproponowane w ramach Konkursu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także wśród opiekunów, wychowawców oraz rodziców.
     Dzięki Konkursowi Akcja Katolicka zaistniała w regionach, miastach, wsiach, szkołach
i przedszkolach – wszędzie tam, gdzie Konkurs się odbywał. Poprzez dyplomy za miejsca i udział w Konkursie - Akcja Katolicka zaistniała w domach prywatnych, a także w świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli. Zaistniała bardzo pozytywnie, bo patriotycznie.
Dodatkowym aspektem na który należy zwrócić uwagę, jest to, że Konkurs ujawnił i wypromował wielu członków Akcji Katolickiej w swoich lokalnych środowiskach na osoby godne zaufania społecznego.
     Konkurs może zorganizować każdy oddział Akcji Katolickiej.

Króluj nam Chryste
Zarząd DIAK Diecezji Radomskiej


--------------------------------------------------------------


XII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem

                          „Kocham moją Ojczyznę”                           REGULAMIN 2015


więcej >>
1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej
oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków,
pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej
zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.
3. Konkurs ma zasięg diecezjalny. Mogą brać w nim udział:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych
- grupy parafialne.
4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
1) poezja,
2) pieśń:
- soliści
- zespoły (maksymalnie 15-osobowe).
Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń lub poezja.
Łączenie kategorii jest wykluczone.
5. W każdej kategorii jest 5 grup wiekowych:
- przedszkola
- szkoły podstawowe - klasy: I - III
- szkoły podstawowe - klasy: IV - VI
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
6. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
- szkolnym
- regionalnym
- diecezjalnym
W etapie regionalnym biorą udział laureaci etapu szkolnego (I, II i III miejsce).
W etapie diecezjalnym biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego (tylko I miejsca).
7. Szkolne Komisje Konkursowe powołuje dyrektor placówki.
Regionalne i Diecezjalne Komisje Konkursowe powołuje organizator odpowiedniego
szczebla. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne.
8. Tematy konkursowe:
1)obowiązkowe (dla pieśni i poezji)
a/ dla przedszkoli: Mazurek Dąbrowskiego
b/ dla pozostałych grup wiekowych: Mazurek Dąbrowskiego, Hymn Pierwszej
Brygady, Warszawianka, Rota, Boże coś Polskę.
2) dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i
partyzanckie (np.: Bogurodzica, Marsz, marsz Polonia, Czerwone maki, Marsz
Sybiraków, Armia Krajowa itp)
Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest
wykluczony. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.
9. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany
przez Komisję Konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny.
Diecezjalna Komisja Konkursowa może pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór
wykonywanych tematów.

10. Protokół Szkolnych Komisji Konkursowych winien zawierać dane wg załączonego
wzoru.
11. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
-etap szkolny: do 28 lutego 2015r. /region radomski do 18.02/
-etap regionalny: do 31 marca 2015r. /region radomski 6.03 - MDK ul. J Słowackiego/
-etap diecezjalny: 29 kwietnia 2015r. Starachowice, Starachowickie Centrum Kultury.

Szkolne Komisje Konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.03.2015r. /region radomski 18.02/
na adres organizatora: .................................................................

/region radomski - Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej,
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1
z dopiskiem: XII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej 2015
e-mail: konkurspippakcjakatolicka@gmail.com /


Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych)
uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z jego udziałem w konkursie.

12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Laureaci Diecezjalnego Konkursu PiPP są kwalifikowani do wzięcia udziału w
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie.

13. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Organizator


Koordynator DKPiPP
Wiceprezes Zarządu DIAK
Robert Telus
tel. 601 994 593
e-mail: telrob@wp.pl
--------------------------------------
Organizator etapu diecezjalnego 2015
Marek Pastuszka
tel.603 951 493
e-mail: makapa@wp.pl

     
--------------------------------------------------------------

WZÓR PROTOKOŁU
XII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „ Kocham moją Ojczyznę „
Etap szkolny(regionalny)

1. Instytucja delegująca (szkoła/przedszkole):

.......................................................................................

2. Skład komisji konkursowej

- przewodniczący: ...............................................................

- członkowie: .....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Laureaci etapu szkolnego (regionalnego) konkursu:

- PIEŚŃ PATRIOTYCZNA - soliści/zespoły:

- grupa wiekowa – przedszkola: 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy I-III : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy IV-VI : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - gimnazja : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - szkoły średnie : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................


- POEZJA PATRIOTYCZNA :

- grupa wiekowa - przedszkola : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy I-III : 1) .......................................................................................

2).......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy IV – VI : 1).......................................................................................

2).......................................................................................

3).......................................................................................
- grupa wiekowa - gimnazja : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

- grupa wiekowa - szkoły średnie : 1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

3. Liczba uczestników biorących udział w etapie szkolnym (regionalnym)konkursu: .......................................................................................

4. Dotyczy tylko etapu regionalnego: temat konkursowy dowolny, jaki laureat zaprezentuje na etapie diecezjalnym konkursu.

5. Adres do korespondencji (koniecznie telefon i e- mail):
.......................................................................................
.......................................................................................

6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego laureatów: .......................................................................................

7. Imiona i nazwiska członków zespołów (chórów),
które przeszły do następnego etapu konkursu:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


Protokół sporządził: ......................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU…………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Imiona i Nazwisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w zgłoszeniu do „XII - Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej”, przez Organizatorów w/w Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych Organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Organizatorów Konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

………………………………
Czytelny podpis
(w przypadku osób niepełnoletnich podpis
prawnego opiekuna)


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

…………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………………………
Imiona i Nazwisko

Udzielam Organizatorom XII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej nieodpłatnego prawa
do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu „XII - Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej”.

…………………………………..
Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
więcej >>Formularz protokołu


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dyplom za zajęcie miejsca


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dyplom za udział


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dyplom za udział /2/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podziękowanie dla opiekuna


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podziękowanie dla członka komisji konkursowej


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ- IX Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
FINAŁ- wyniki
      W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbył się finał IX Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”.

Konkurs odbywał się w dwóch konkurencjach:
-pieśni patriotycznej (soliści i zespoły/chóry)
-poezji patriotycznej
oraz w pięciu kategoriach wiekowych.
Patronat duchowy nad konkursem pełnił pasterz naszej diecezji - ks. bp Henryk Tomasik, który znalazł dla nas czas i wręczył najmłodszym uczestnikom nagrody.
Patronat medialny objęła redakcja tygodnika „Gość Niedzielny”, Radio Plus Radom oraz Portal Internetowy -Diecezja Radomska.

Występy uczestników oceniali:

-w konkurencji pieśni patriotycznej:
mgr Mirosław Gęborek – przewodniczący (Starachowice),
mgr Krystyna Pietrzyk (Opoczno)
mgr Anna Kuczmera (Pionki)-w konkurencji poezji patriotycznej:
mgr Urszula Klima(Radom) - przewodnicząca
mgr Maria Rusinowska (Zwoleń)
mgr Jadwiga Caban (Opoczno)


Laureatami konkursu zostali:

W konkurencji:

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA:

kategoria wiekowa, PRZEDSZKOLA:

-soliści:

I miejsce - Klaudia Mroziewicz – PSP nr 33 w Radomiu
II miejsce - Magdalena Kiepas – PM nr 2 w Starachowicach
III miejsce - Michalina Maciejczyk – Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie

-chóry:
I miejsce - Chór „ Przedszkolandia” – Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie
II miejsce - Zespół „TRIO” – PP nr 24 w Radomiu

kategoria wiekowa, SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I–III:

- chóry:

I miejsce - Zespół wokalny „ARDENTE DUO” – PSP w Zwoleniu
II miejsce - Zespół Wokalny – SP w Fałkowie
III miejsce - Zespół „ Trójeczki” – ZSS nr 3 w Opocznie

- soliści:
I miejsce - Aleksandra Gulba - Zespół Szkół w Pawłowie
II miejsce - Michał Pocheć – Społeczna Szkoła Podstawowa w Starachowicach
III miejsce - Barbara Fila – SP w Augustowie

kategoria wiekowa, SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV–VI:

-soliści:

I miejsce - Magdalena Król – ZPO w Rudzie Malenieckiej
II miejsce - Karina Duszyńska – PSP w Radomiu
III miejsce - Dominika Studnicka – ZSZ nr 3 w Opocznie

-chóry:
I miejsce – Zespół Wokalny - PSP nr 33 w Radomiu
II miejsce – Zespół „Kuniczanki” - -Zespół Szkół w Kunicach
III miejsce – Zespół Wokalny – ZS w Pawłowie

kategoria wiekowa, GIMNAZJA:

-soliści:

I miejsce - Igor Chudzik – PG w Pionkach
II miejsce - Mateusz Maj – SZZO w Natolinie
III miejsce - Karolina Śmigielska – Gimnazjum nr 3 w Starachowicach

-zespoły:
I miejsce – Chór Szkolny – PG w Drzewicy
II miejsce – Zespół Wokalny – Gimnazjum w Szerzawach
III miejsce - Zespół Wokalno-instrumentalny ” PASJA” – ZS w Stadnickiej Woli

kategoria wiekowa, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

-soliści:

ex quo:
I miejsce – Marcelina Bidzińska – I LO w Starachowicach
I miejsce – Olga Kowalczyk – Społeczne Ognisko Muzyczne w Pionkach
III miejsce – Kamil Stępniewicz – V LO w Radomiu

zespoły:
I miejsce – Zespół „ DUET” - ZSS nr 1 w Opocznie
II miejsce – Zespół Wokalny – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach
W konkurencji:

POEZJA PATRIOTYCZNA:

kategoria wiekowa, PRZEDSZKOLA:


I miejsce - Martyna Strojek – SP w Jaroszkach
II miejsce - Natalia Czerwińska - PP nr 7 w Radomiu
III miejsce - Zofia Rusinowska – PSP w Ciepielowie

kategoria wiekowa, SZKOŁY PODSTAWOWE: klasy I-III:

I miejsce - Maria Pałgan – OKGiM w Drzewicy
II miejsce – Maciej Olchowski – PSP nr 28 w Radomiu
III miejsce – Błażej Dąbrowski – PSP w Baryczy

kategoria wiekowa, SZKOŁY PODSTAWOWE: Klasy IV-VI:

I miejsce - Maria Daniszewska – SP nr 9 w Starachowicach
II miejsce - Mikołaj Genca – PSP w Kazanowie
III miejsce - Julia Słodkowska – SP w Miedznej

kategoria wiekowa, GIMNAZJA:

I miejsce – Michał Piwoński – Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu
II miejsce – Izabela Słowińska – ZS w Stadnickiej Woli
III miejsca - Kaja Balcerowska – PG w Ciepielowie

kategoria wiekowa, SZKOŁY ŚREDNIE:

I miejsce - Patrycja Nowicka – ZSP nr 1 w Opocznie
II miejsce – Anita Orczyk – II LO w Starachowicach
III miejsce – Martyna Skoczylas – I LO w Zwoleniu

Wyróżnienia otrzymali:

Pieśń Patriotyczna:


- Zuzanna Walkiewicz - ZS w Ogonowicach
- Maja Skorża - PSP nr 23 w Radomiu
- Maja Cichawa - PSP nr 31 w Radomiu
- Wojciech Koczaj - ZS w Stadnickiej Woli
- Emilia Juszczyńska - ZS w Mroczkowie
- Dominik Kowalik - PSP nr 33 w Radomiu
- Zespół „ Cyraneczki” SP w Jaroszkach
- Tercet Wokalny - SP nr 1 w Pionkach
- Zespół Wokalny - PSP nr 19 w Radomiu
- Duet Falko (Agnieszka Grzegorczyk i Kamila Musiał)-PG: Fałków i Ruda Maleniecka
- Zespół KOMA - PG w Ciepielowie
- Duet: Katarzyna Wach i Patryk Białecki - ZSS w Paradyżu


Poezja Patriotyczna:

- Emil Pająk - SP nr 9 w Starachowicach
- Kacper Sokół - SP w Ciepielowie
- Sandra Janas - SP w Suskowoli
- Klaudia Janas - PG w Suskowoli
- Katarzyna Samiec - ZS w Rzepinie
- Arkadiusz Nowak - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy     Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety reklamowe od naszych partnerów.

Składamy serdeczne podziękowania dla patronów medialnych i sponsorów:

-”Gościa Niedzielnego”,
-Radia Plus Radom
-Portalu Internetowego- /www.diecezja.radom.pl/
-Piekarni FOGIEL & FOGIEL,
-p. Krzysztofa Staniosa i Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im.ks. P. Skargi
-p. Mirosława Gęborka – za wieloletnią pomoc związaną z nagłośnieniem pomieszczeń konkursowych
-alumnów WSD za pomoc techniczną      Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia konkursu,
a szczególnie uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękuję.

     SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.


Marek Pastuszka


                                                                           
tu relacja naszych patronów mdialnych

***KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ - zapowiedź

      W dniu 17.04.2012 r. o godz. 08.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu rozpoczną się finałowe przesłuchania IX Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ” zorganizowanego przez Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej.
Celem Konkursu jest patriotyczne zainspirowanie młodego pokolenia Polaków, pogłębienie tożsamości, świadomości narodowej i miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni dziejów. Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, gdy nauka historii, nauka patriotyzmu
w szkołach – pozostawia wiele do życzenia. Tak będziemy jako Polacy traktowani
i szanowani w Unii Europejskiej i na świecie, jak sami traktujemy i szanujemy swoją wiarę i Ojczyznę, jej kulturę i historię, tradycje i samych siebie. W tym roku konkurs odbywał się w 8 regionach diecezji radomskiej: Radomiu, Starach owicach, Pionkach, Opocznie, Zwoleniu, Gowarczowie, Suchedniowie i Drzewicy .

Konkurs odbywał się będzie w dwóch konkurencjach:
-pieśni patriotycznej (soliści i zespoły/chóry)
-poezji patriotycznej
oraz w pięciu kategoriach wiekowych:
-przedszkola,
-klasy I-III,
-klasy IV-VI,
-gimnazja,
-szkoły ponadgimnazjalne.

Patronat duchowy nad konkursem pełni ks. Biskup Henryk Tomasik
Patronat medialny: "Radio Plus Radom", portal internetowy "Diecezja Radomska" i "Gość Niedzielny".
Zwycięzcy – w kategorii pieśni patriotycznej – będą mogli uczestniczyć w IV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Radomia i okolic na patriotyczne występy młodych Polaków.

Opracował wiceprezes DIAK Marek Pastuszka
***
Przed nami -IX Diecezjalny Konkurs
Pieśni i Poezji Patriotycznej
"Kocham moją Ojczyznę".


Konkurs należy utrzymywać i rozpowszechniać, gdyż ciężko jest w obecnych czasach trafić z patriotyzmem do dzieci
i młodzieży
- Ks. bp Henryk Tomasik.


      Konkurs, który jest dziełem Akcji Katolickiej diecezji radomskiej, od dziewięciu lat integruje POAK-i we wspólnym działaniu na terenie naszej diecezji. Od 9 lat nasza Akcja Katolicka propaguje wśród dzieci i młodzieży miłość do Ojczyzny, przybliża im historię
i kulturę naszego narodu, umacnia tożsamość narodową.
Z roku na rok podnosi się poziom i powiększa się liczba uczestników naszego Konkursu: przez wszystkie te lata - na wszystkich etapach konkursu - uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży.
     W tym roku - w regulaminie w doborze repertuaru- bardziej zaakcentowani są Sybiracy
i Armia Krajowa. Jeszcze żyją zesłańcy na Sybir zrzeszeni w Związkach Sybiraków oraz żołnierze Armii Krajowej. Jest ich z każdym rokiem coraz mniej. Dlatego moja sugestia
i prośba: zapraszajmy -tam gdzie do tej pory to nie było czynione – na przesłuchania regionalne Sybiraków i żołnierzy Armii Krajowej. Konkurs dostarczy im wielu wzruszeń,
a dzieci i młodzież będą miały kontakt z żywą historią.
Laureaci Konkursu będą mieli możliwość uczestniczenia w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy do organizowania i uczestniczenia w IX DKPiPP "Kocham moją Ojczyznę".

Marek Pastuszka.

więcej >>
REGULAMIN IX KPiPP
1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej i Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni dziejów.
3. Konkurs ma zasięg diecezjalny. Mogą brać w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch oddzielnych kategoriach:
• pieśni patriotycznej
• poezji patriotycznej
5. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
- szkolnym
- regionalnym
- diecezjalnym
W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego w określonej kategorii
z określonych grup wiekowych, zakwalifikowane przez szkolne komisje konkursowe.
W etapie diecezjalnym biorą udział laureaci etapu regionalnego (I miejsca) zakwalifikowani przez właściwe komisje konkursowe. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.
6. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z nauczycielami: śpiewu, j. polskiego, historii, religii. Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla.
7. Konkurs przeprowadzony jest w 5 grupach wiekowych:
-wiek przedszkolny
-szkoły podstawowe - klasy : I - III
-szkoły podstawowe - klasy : IV - VI
-gimnazja
-szkoły średnie
8. W Konkursie mogą brać również udział : - zespoły (max. 10-cio osobowe), które będą oceniane jako osobna kategoria;
-placówki oświatowo-wychowawcze i grupy parafialne, które będą oceniane jako oddzielna kategoria .

9. Tematy konkursowe :
a) tematy obowiązkowe :
- Mazurek Dąbrowskiego (wszystkie grupy wiekowe) - Hymn Pierwszej Brygady (nieobowiązkowe dla przedszkoli) -Warszawianka (nieobowiązkowe dla przedszkoli)
- Rota (nieobowiązkowe dla przedszkoli)
- Boże coś Polskę (nieobowiązkowe dla przedszkoli)
Dla uczestników biorących udział w Konkursie po raz kolejny obowiązują dodatkowo :
- Bogurodzica
- Marsz, marsz Polonia lub Czerwone maki
- Marsz Sybiraków (sł. Marian Jonkajtys, muz. Czesław Majewski)lub
- Armia Krajowa (sł. Zbigniew Kabata, muz. Tadeusz Kaczyński)
b) tematy dowolne : -pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego
-pieśni (wiersze) powstańcze
-pieśni (wiersze) żołnierskie i partyzanckie (mile widziane utwory dotyczące Armii Krajowej)
W Konkursie można uczestniczyć maksymalnie trzy razy.
Uczestnicy Konkursu będą wykonywać 1 z tematów obowiązkowych
(wybrany przez komisję konkursową) oraz wybrany przez siebie temat dowolny.
Diecezjalne (tylko) komisje konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.
10. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru.
11. Konkurs odbędzie się w następujących terminach :
-etap szkolny : do 24 II 2012r.
-etap regionalny : do 23 III 2012r.
-etap diecezjalny : 17 IV 2012r.
Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 02 III 2012r. na adres :
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - ............................................. .
Tematy konkursowe dany uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii : pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone .
Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella.
Playback jest wykluczony.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Laureaci będą mogli uczestniczyć w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej
w Krakowie.


Wzór protokołu
IX Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „ Kocham moją Ojczyznę”

Etap szkolny(regionalny)

1. Instytucja delegująca (szkoła/przedszkole): ..............................................................................
2. Skład komisji konkursowej - przewodniczący: ........................................................................
- członkowie: .....................................................................................................
/////////////////////////////////////////////////////////////////
LAUREACI ETAPU SZKOLNEGO (REGIONALNEGO) KONKURSU :

- PIEŚŃ PATRIOTYCZNA - soliści/zespoły :
- grupa wiekowa – przedszkola:
1) ....................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy I-III :
1) .....................................................
2) .....................................................
3) .....................................................
- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy IV-VI :
1) ...................................................
2) ....................................................
3) ....................................................
- grupa wiekowa - gimnazja :
1) ..................................................................................
2) ..................................................................................
3) ..................................................................................


- grupa wiekowa - szkoły średnie :
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
3) ...............................................................................

- POEZJA PATRIOTYCZNA :
- grupa wiekowa - przedszkola :
1) ...............................................................................
2) ................................................................................
3) ................................................................................
- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy I-III :
1) ...........................................................
2) ............................................................
3) ...........................................................
- grupa wiekowa - szkoły podstawowe : klasy IV – VI :
1) ..............................................................
2) ..............................................................
3) ..............................................................
- grupa wiekowa - gimnazja :
1) ................................................................
2) ................................................................
3) ................................................................
- grupa wiekowa - szkoły średnie :
1).......................................................................
2)...................................................................
3) ...................................................................
/////////////////////////////////////////////////////////////////
3) Liczba uczestników biorących udział w etapie szkolnym (regionalnym) konkursu : .............
4) Dotyczy tylko etapu regionalnego: temat konkursowy dowolny, jaki laureat zaprezentuje na etapie diecezjalnym konkursu.
5) Adres do korespondencji (koniecznie telefon): .....................................................................................
6) Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego laureatów: .................................................................
7) Imiona i nazwiska członków zespołów (chórów), które przeszły do następnego etapu konkursu: ..........................................................

Protokół przygotował: ......................


***

Panel administracyjny
© 2007 by Marcin Jędrzejewski
Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting ']' in /home/akytjtao/www/count.php on line 243